UOS-MIT mini workshop on gluon study

Asia/Seoul
Centennial Memorial Building

Centennial Memorial Building

University of Seoul 163 Seoulsiripdaero, Dongdaemun-gu, Seoul 02504 KOREA
Inkyu Park (University of Seoul)
Registration
Registration
Participants
  • Byungsik Hong
  • Dongsu Bak
  • Hyunsoo Min
  • Inkyu Park
  • Yen-Jie Lee
  • Yi Chen
  • Yongmin Cho
  • youngkwon Jo
  • Yu-Chen (Janice) Chen
Inkyu Park